Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Pozícióval kapcsolatos információk
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény  5. § (1) b pontja alapján, jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a Joyson Safety Systems Hungary Kft., mint Adatkezelő, állásra jelentkezésem során kezelje. 

E körben hozzájárulok, hogy:

1.    az Adatkezelő részére konkrét állás meghirdetésének hiányában benyújtott önéletrajzomat (beérkező önéletrajzok e-mailen vagy papír alapon), illetve motivációs levelemet, az általam Adatkezelő részére történő megküldésük időpontjától számított 1 (egy) évig az adatbázisába felvegye és tárolja, illetve azokat a későbbiekben felmerülő munkaerő keresés során felhasználja, illetve sikertelen pályázat és az 1 (egy) év tárolást követően automatikusan megsemmisítse és adatbázisából törölje.

2.    az Adatkezelő által meghirdetett munkakörre benyújtott önéletrajzomat, illetve motivációs levelemet, a megpályázott munkakör betöltésének időpontjáig az adatbázisába felvegye és tárolja, illetve azokat kezelje, a megpályázott munkakör betöltetése során (interjúztatás, ajánlat, munkaviszony létesítéséhez szükséges adatkezelés, stb.) felhasználja, illetve sikertelen pályázat esetén a megpályázott munkakör betöltését követően automatikusan megsemmisítse és adatbázisából törölje.

A kezelt adatok köre: az önéletrajzban, a motivációs levélben általam megadott személyes adatok, mint pl. név, születési hely és születési dátum, elérhetőségi adatok, tanulmányi, nyelvvizsga adatok, adóazonosító jel, TAJ szám, állampolgárság, számlavezető pénzintézet neve, bankszámla-száma, fénykép továbbá minden egyéb olyan adat, amelyet az érintett természetes személy a betölteni kívánt munkakör szempontjából értékelhetőnek tekint és feltüntet önéletrajzában és motivációs levelében.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő gazdasági társaságnál, mint munkáltatónál fennálló nyitott pozíció(k)ra a megfelelő munkavállaló kiválasztása a jelentkezők közül, az elutasított jelentkezők értesítése az elutasítás tényéről, a kiválasztott jelentkezőkkel kapcsolat felvétele, illetve jogviszony létesítése, e célból adataik kezelése.

Kijelentem, hogy hozzájárulásomat kifejezetten és önkéntesen adom meg. 

Tudomásul veszem, hogy:

•    jogosult vagyok a személyes adataim kezeléséről szóló tájékoztatóban megadott módokon hozzájárulásomat bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

•    nem szenvedek hátrányt és nem is részesülök más elbánásban, ha nem járulok hozzá személyes adataim kezeléséhez, vagy ha a hozzájárulást visszavonom. Kérdéseimet a hozzájárulás megadása előtt, valamint azt követően is feltehetem. A hozzájárulás megadása nem feltétele munkaviszony, vagy szerződéses jogviszony fenntartásának. A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következményei: A jelentkező nem tud részt venni a szabad pozíció betöltésére irányuló kiválasztási folyamatban.

Tudomással rendelkezem arról, hogy kérelmezhetem az Adatkezelőtől a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhatok a személyes adatok kezelése ellen, jogom van az adatok hordozhatóságához, továbbá panaszt nyújthatok be az Adatkezelő adatvédelmi koordinátorához (Dr. Talárovics László, telefon:0646408389, e-mail: laszlo.talarovics@eu.joysonsafety.com), illetve az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz. Magyarországon a felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZATA jelentkezés, illetve regisztráció során kezelt adatok


Egy meghatározott állásra történő jelentkezés, illetve adatbázisunkba történő regisztráció során bizonyos adatok kerülnek megadásra reszünkre, melyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései szerint személyes adatoknak minősülhetnek. Tájékoztatjuk arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és társaságunk csak olyan adatok megadását kéri, amelyek szükségesek az állásra történő jelentkezéshez, illetve a regisztrációhoz. Megadott adatait az Info tv.  előírásainak megfelelően kezeljük.

A kötelezően megadandó adatokat piros csillaggal jelöltük. A megadott adatok bekerülnek a munkaerő-toborzási, -kiválasztási eljárások során használt adatbázisunkba. A kiválasztási folyamatok során a megadott adatokhoz adatkezelőként további adatokat rendelhetünk - így például a kiválasztási folyamatok során a közölt vagy átadott további adatokat, a kiválasztási folyamat eredményeit, értékelését - melynek célja a kiválasztási folyamatok támogatása és lebonyolítása.


A fentieken kívül adatai felhasználásával a toborzási folyamataink tervezése, nyomon követése, eredményességének megállapítása, értékelése céljából az adatai felhasználásával statisztikákat, jelentéseket, egyéb összefoglalókat készíthetünk belső felhasználás céljára.


Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-81321/2014.Az adatkezelés jogalapja


Az érintett hozzájárulása az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve bizonyos esetekben a hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából az Info tv. 6.§ (5) b) pontja alapján.Az adatkezelés célja


A személyes adatok kezelésének célja a munkaerő-toborzás, illetve a munkaerő-kiválasztás, és az ennek kapcsán meghirdetett pozíciókra történő kiválasztási eljárások lefolytatása, a jelentkezői adatbázisunkba foglalt adatok figyelembe vétele a későbbiekben megüresedő vagy új pozíciók betöltése során, az ehhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékelés lebonyolítása, az adatkezelőnél folyatott egyes kampányok eredményességének tervezése, értékelése, mérése, valamint a cégünkkel mint adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló munkaerő-közvetítő cégekkel meglévő jelöltreferálási rendszer működtetése és a referálással kapcsolatos elszámolás lebonyolítása.Adatkezelő


Személyes adatait a Takata Safety Systems Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3516 Miskolc, Takata út 1.) kezeli. Az Ön által megadott adatokhoz a Takata Safety Systems Hungary Kft. HR osztályának valamennyi munkatársa, illetve a munkerő-kiválasztási folyamat során közreműködő munkatársai, vezetői, valamint az adatkezelőnél a számítógépes rendszert kezelő informatikai feladatokat ellátó munkatársak férhetnek hozzá.Az adatkezelés időtartama


A személyes adatait a jelentkezést, illetve a regisztrációt követő 2 évig kezeljük, amennyiben azokat ezt megelőzően nem kéri törölni.

Az adatkezelési időtartam lejárata előtt 6 hónappal a megadott e-mail címére küldünk egy figyelmeztetést egy aktivációs linkkel az Ön részére arra vonatkozón, hogy az adatai a 2 év lejártakor törlésre kerülnek. Ilyenkor lehetősége van az adatkezelés további 2 éves időtartamra való meghosszabbítására az aktivációs linken keresztül és az adatai frissítésére az „Adatok módosítása” alatt feltüntetett módon.

A hozzájárulását a jelentkezést, illetve a regisztrációt követően visszavonhatja a jobs.miskolc@eu.takata.com e-mail címre intézett elektronikus levélben vagy a 3516 Miskolc, Takata út 1.  postacímre küldött, a Takata Safety Systems Hungary Kft. HR osztályának címzett levélben, mely esetben a hozzájárulás visszavonását követően adatait törvény eltérő rendelkezése hiányában az adatkezelő kizárólag a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezelheti, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, az Info tv. 6. § (5) bekezdése szerint.Adatok frissítése


A jelentkezést, illetve a regisztrációt követően bármikor frissítheti adatait akként, hogy a regisztrációs felületen  elkezdi rögzíteni az adatait, mintha új adatrögzítés lenne. A rendszer ilyenkor ellenőrzi, hogy létezik-e egyezés az adatbázisban, és ha igen, egy üzenetet jelenít meg: „Az Ön adatai már léteznek a rendszerben. Kívánja frissíteni?”. Ha igen gombot nyom, akkor mehet tovább a regisztrációval, és rögzítheti az aktuális adatait. Ilyenkor a korábbi adatok nem kerülnek automatikusan törlésre, kivéve, ha azokat az „Adatok törlése” alatt feltüntetett módon kéri törölni.Adatok törlése


Bármikor kérheti adatai törlését jobs.miskolc@eu.takata.com e-mail címre intézett elektronikus levélben vagy a 3516 Miskolc, Takata út 1.  postacímre küldött, a Takata Safety Systems Hungary Kft. HR osztályának címzett levélben, mely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett érdekeit, azt zároljuk; a zárolt adat azonban kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta.Adatfeldolgozó igénybevétele


Az adatkezelés során az adatkezelő egyes adatkezelési folyamatok ellátásához, így szerverszolgáltatáshoz, munkaerő-toborzási, -kiválasztási célú adatbázis javításához, karbantartásához, illetve a kapcsolódó webes felület üzemeltetéséhez, karbantartásához az EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. utca 12.) mint adatfeldolgozót veszi igénybe.Forgalmi adatok, cookiek


Az adatfeldolgozó által üzemeltetett szerveren képződő naplóállományokban, rögzülnek azok a személyes adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, az adatvédelmi jog által megkövetelt adatbiztonsági szint fenntartásához technikailag szükségesek.

Ilyen adatok különösen

• az az IP-cím, amelyről a látogató elérte a weboldalt;

• azon IP-cím, amely azt a linket tartalmazza, amelyről a látogató elérte a weboldalt („referer”);

• a látogatás időpontja;

• a látogató által használt böngésző és operációs rendszer típusa;

• a használt protokollra vonatkozó adat;

• az elért file-okkal kapcsolatos adatok;

• a letöltött adatmennyiség

• a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk.

Ezek az adatok a magyar adatvédelmi jog alapján személyes adatnak minősülhetnek. Az adatok kezelésének célja a szolgáltatásnyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kisméretű adatállományokat helyez el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ezen adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. Ezen adatállományok a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben az oldal nem megfelelő működéséhez vezethet.Adatbiztonság


A Takata Safety Systems Hungary Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, megtesszük, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó is megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv. adatbiztonságra vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.Adatkezeléssek kapcsolatos jogai, jogérvényesítési lehetőségei


Ön a jobs.miskolc@eu.takata.com e-mail címre intézett elektronikus levélben vagy a 3516 Miskolc, Takata út 1. postacímre küldött, a Takata Safety Systems Hungary Kft. HR osztályának címzett levélben kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról, címzettjéről. A fenti elérhetőségeken kérheti adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását is.

Ön a fenti pontban meghatározott elérhetőségek egyikén tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben

- a személyes adatainak kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vomatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését törvény rendeli el.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetőleg az Info tv. szabályai szerint a bírósághoz fordulhat.


A fenti adatvédelmi tájékoztatást megértettem, és az ott megadott részletes és egyértelmű tájékoztatás alapján kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Takata Safety Systems Hungary Kft. a személyes adataimat, a fenti tájékoztatóban rögzített célból és az ott részletezett módon kezelje.